Վեբ ծրագրավորում և դիզայն

Թեմայի անվանումը

(HTML, CSS)

Ժամ

Օրերի 
քանակ

Ընդհանուր
քանակը (օր,ժամ)

 1. Ներածություն, HTML փաստաթղթի կառուցվածքը, վերնագրի և պարբերության թեգերը, ֆորմատավորման թեգեր, ցուցակներ, թեգերի ատրիբուտներ, նկարների տեղադրումը վեբ էջում:

1,5

1

 

 2. Հղումներ, աղյուսակներ:

1,5

1

 

3. Ֆորմաներ:

1,5

1

 

 4. Մեկնաբանություններ, քարտեզ, div և span թեգերը, youtube-ից վիդեո ֆայլի տեղադրումը էջում, վիդեո և աուդիո ֆայլերի տեղադրումը էջում:

1,5

1

 

 5. CSS-ոճային աղյուսակներ, սելեկտորներ, խմբային սելեկտորներ, ժառանգ սելեկտորներ:

1,5

1

 

 6. Հղման պսեվդոսելեկտորներ, տառատեսակի փոփոխումը CSS-ում,տառաչափ, տառերի հաստությունն ու թեքությունը, տեքստի դեկորացիա, միջտողային տարածություն, տեքստի հավասարեցում, text-indent հատկությունը, կրճատ գրառումներ:

1,5

1

 

 7. Եզրագիծ, ցուցակներ, ժառանգականություն, էլեմենտների հատկությունների առաջնայնությունը:

1,5

1

 

 8. Բլոկային մոդել, padding, margin, բլոկի լայնություն և բարձրություն, բլոկի հավասարեցում, բլոկային և inline էլեմենտներ:

1,5

1

 

 9. Ֆոնի գույն և պատկեր,ֆոնային պատկերի կրկնվելը, ֆոնային պատկերի դիրքորոշում, ֆոնի ֆիքսումը, ֆոնային հատկությունների կրճատ գրառումը,աղյուսակները CSS-ում, ֆորմաները CSS-ում:

1,5

1

 

10. float հատկությունը, վեբ էջի պարզագույն կմախքի ստեղծում float հատկության հիմքի վրա, հպման մաքրում, դիրքորոշումը CSS-ում, բացարձակ դիրքորոշում, հարաբերական դիրքորոշում, ֆիքսված դիրքորոշում:

1,5

1

 

11. z-ինդեքսներ, էլեմենտների տեսանելիությունը, վեբ էջի առավելագույն և նվազագույն չափերը:

1,5

1

 

12. Ամփոփում, թեստային առաջադրանք:

 

1,5

1

12 օր, 18 ժամ

Թեմայի անվանումը

(Javascript, JQuery)

Ժամ

Օրերի 
քանակ

Ընդհանուր
քանակը (օր,ժամ)

1.Ներածություն, documentօբյեկտիwrite() մեթոդը, մեկնաբանություններ,փոփոխականների ստեղծում, փոփոխականների կիրառումը, փոփոխականների թույլատրելի անվանումները, գործողություններ փոփոխականների հետ, փոփոխականների արժեքների փոփոխում:

1,5

1

 

2.Զանգվածներ, length հատկությունը և զանգվածում էլեմենտների ավելացումն ու հեռացումը, splice() մեթոդը, զանգվածի հետ աշխատելու այլ մեթոդներ՝ զանգվածների միացում, զանգվածի էլեմենտների որոշ մասի վերցնելը, բազմաչափ զանգվածներ:

1,5

1

 

3.if-else պայմանական օպերատոր, բազմակի պայմաններ, while ցիկլի օպերատոր, for ցիկլի օպերատոր:

1,5

1

 

4.alert(), prompt() և confirm() մեթոդները, ֆունկցիաներ, փոփոխականների տեսանելիության տիրույթ, ֆունկցիայի արդյունքի վերադարձ (return)

1,5

1

 

 5.Տողային օբյեկտների հատկություններն ու մեթոդները, lengthհատկությունը, toLowerCase() և toUpperCase() մեթոդները,  indexOf() և lastIndexOf() մեթոդները, slice() մեթոդը, charAt() և charCodeAt() մեթոդները:

1,5

1

 

 6.Ռեգուլյար արտահայտություններ, search() մեթոդը, match() մեթոդը, replace() մեթոդը, isNaN() ֆունկցիան, parseInt(), parseFloat() և Number() ֆունկցիաները, toFixed() մեթոդը:

1,5

1

 

7.Math օբյեկտը և նրա round(), ceil(), floor() մեթոդները (տասնորդական թվերի կլորացում), Mathօբյեկտի random() մեթոդը (պատահական թվերի գեներացում), Dateօբյեկտը, setTimeout(), setInterval(), clearInterval() ֆունկցիաները:

1,5

1

 

 8.type of() ֆունկցիան, switch-case պայմանական օպերատոր, if պայմանական օպերատորի այլ գրելաձև (տերնար օպերատոր), սեփական օբյեկտի ստեղծում, սեփական օբյեկտի մեթոդների ստեղծում:

1,5

1

 

 9.WEB  էջերի ձևափոխություններ, DOM–փաստաթղթի օբյեկտային մոդել, էլեմենտների ընտրություն getElementsByTagName() մեթոդով, էլեմենտների ընտրություն get Element ById() մեթոդով, բարեկամ էլեմենտների ընտրություն, inner Text  և inner HTML հատկությունները:

1,5

1

 

10. JQuery, էլեմենտների ընտրություն JQuery-ի օգնությամբ, ներդրված և ժառանգ սելեկտորներ, հաջորդ թեգի ընտրություն, ընտրություն ատրիբուտների առկայությամբ և արժեքով, ընտրության ֆիլտրում, DOM ծառիձևավորմանսպասում:

1,5

1

 

11.text(), hide(), show() ֆունկցիաները, շղթայական ֆունկցիաներ, ավտոմատ ցիկլերի հասկացողությունը, էլեմենտների բարձրության և լայնության փոփոխումը, էլեմենտի ներսում կոդի փոփոխում, html() ֆունկցիան:

1,5

1

 

12.Ամփոփում, թեստային առաջադրանք:      

 

1,5

1

12 օր, 18 ժամ

Թեմայի անվանումը

(Javascript, Jquery, PHP)

Ժամ

Օրերի 
քանակ

Ընդհանուր
քանակը (օր,ժամ)

1.Fade In() և fade Out() ֆունկցիաները, fade To() ֆունկցիան, slide Down()  և slide Up() ֆունկցիաները,  attr() և remove Attr() ֆունկցիաները:

1,5

1

 

2. add Class() և remove Class() ֆունկցիաները, css() ֆունկցիան, animate() ֆունկցիան, append(), prepend(), after() ևbefore() ֆունկցիաները, each() ֆունկցիան և $(this) հասկացությունը:

1,5

1

 

3. size() ֆունկցիան, clone() և remove() ֆունկցիաները, իրադարձություններ մկնիկով, իրադարձություններ ֆորմայով, բրաուզերի պատուհանի հետ կապված իրադարձություններ, իրադարձությունների ավանդական մոդելը և նրա թերությունները:

1,5

1

 

4. Jquery իրադարձությունների մոդել, Jquery-իhover() և toggle() իրադարձությունները, իրադարձության օբյեկտի հասկացությունը:

1,5

1

 

5. Էլեմենտի պահվածքի փոփոխում, սլայդշոու, ֆորմայի էլեմենտների ընտություն և ֆիլտրացիա, ֆորմայի էլեմենտների վիճակի ֆիլտրեր:

1,5

1

 

6. Submit() և focus() իրադարձությունները, blur() և change() իրադարձությունները, դաշտերի միացումն ու անջատումը, թաքցնելն ու ցուցադրումը:

1,5

1

 

7. Ամփոփում,թեստային առաջադրանք:

1,5

1

 

8. PHP, Ներածություն, հիմնական հասկացություններ, լոկալ սերվերի տեղակայում:

1,5

1

 

8. Փոփոխականներ, նրանց տիպերը, թվաբանական գործողություններ, ինկրեմենտ և դեկրեմենտ:

1,5

1

 

9. Տողային գործողություններ, տողերի գումարում, տրամաբանական գործողություններ (օպերանդներ):

1,5

1

 

10. Համարժեքության օպերատոր, պայմանական օպերատոր(if-else), for, while, do-whileցիկլի օպերատորներ:

1,5

1

 

11. break ևcontinue օպերատորներ, switch-case օպերատորը:

1,5

1

 

12. Ֆունկցիաներ, զանգվածներ, երկչափ զանգվածներ:

1,5

1

12օր, 18ժամ

 Թեմայի անվանումը

(PHP, MYSQL)

Ժամ

Օրերի 
քանակ

Ընդհանուր
քանակը (օր,ժամ)

 1. Փոփոխականների տեսանելիության տիրույթ, կողմնակի ֆայլերի միացում ֆայլին:

1,5

1

 

 2. Ֆորմաների վերամշակում:

1,5

1

 

 3. Փոփոխականների տիպերի հետ աշխատանքի համար նախատեսված ֆունկցիաներ, տողային ֆունկցիաներ:

1,5

1

 

 4. Զանգվածների հետ աշխատելու համար նախատեսված ֆունկցիաներ:

1,5

1

 

 5. Ժամանակիֆունկցիաներ:

1,5

1

 

 6. Ֆայլերի հետ աշխատելու համար նախատեսված ֆունկցիաներ, կատալոգների (թղթապանակների) հետ աշխատելու համար նախատեսված ֆունկցիաներ:

1,5

1

 

 7.redirect-ի ստեղծում, e-mail-ի ուղարկում:

1,5

1

 

 8.Աշխատանք cookie-ների հետ, աշխատանք սեսիաների հետ:

1,5

1

 

 9.OOP, OOP-ի երեք հիմնական տարրերը, class-ի ստեղծում:

1,5

1

 

10.Հասանելիության մոդիֆիկատորներ, ստատիկ հատկություններ և մեթոդներ:

1,5

1

 

 11.Օբյեկտների կլոնավորում, ժառանգականություն:

1,5

1

 

 12.Աբստրակտ class-ներ, ինտերֆեյսեր:

1,5

1

12օր, 18 ժամ

Թեմայի անվանումը

(MYSQL, WordPress)

Ժամ

Օրերի 
քանակ

Ընդհանուր
քանակը (օր,ժամ)

 1. My Sql, տվյալների բազայի ստեղծում, աղյուսակների ստեղծում, տվյալների բազայի միացումը php կոդին:

1,5

1

 

 2. Ընտրություն տվյալների բազայից, ընտրության օպերատոր SELECT:

1,5

1

 

 3. Ընտրություն տվյալների բազայից ցիկլով, ցիկլինprintf-ի միացումը:

1,5

1

 

 4.Ներմուծման օպերատոր INSERT:

1,5

1

 

 5. Փոփոխման (թարմացման) օպերատոր UPDATE, հեռացման (ջնջման) օպերատոր DELETE:

1,5

1

 

 6.Ամփոփում, թեստային առաջադրանք:

1,5

1

 

 7. Ծանոթություն WordPress-ի հետ,WordPress ծրագրի տեղակայում լոկալ սերվերում, բազային կարգավորումներ:

1,5

1

 

 8. Կայքում էջի ստեղծում, գրառման տեղադրում էջում, թեմաների դասակարգումը, կայքի թեմայի փոփոխումը:

1,5

1

 

 9. Թեմայի խմբագրում:

1,5

1

 

10. Պլագիններ, All in One SEO Pack պլագինը, թեգերի ամպ, Popularity Contest պլագինը, տեսաերիզի տեղադրում, տվյալների բազայի արխիվացիա, WP-PageNavi պլագինը, նման գրառումներ և նշումների ավտոմատ ընտրություն, աուդիո փլեյեր պլագինը:

1,5

1

 

11.Հարցումներ, գրանցում մեկնաբանությունների համար, կայքի քարտեզ, search-meter պլագինը, էջերի դասավորումը, հետադարձ կապի ֆորմա, էջերի դիտումների քանակություն, պատկերասրահ, մեկնաբանություններում հղումների ինդեքսավորում, ամենաշատ մեկնաբանված հոդվածներ, վնասակար հղումների ստուգում, PHP կոդի արտածումը վիտջետում:

1,5

1

 

12.Ամփոփում,թեստային առաջադրանք:

1,5

1

12 օր, 18 ժամ